Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Thời gian thực hiện: 60 ngày
  • Kinh phí:
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline