Nhà Phố Tham Lương

Thông tin dự án

Nhà phố, Cầu Tham Lương, Q.Tân Bình

  • Chủ đầu tư:
  • Thời gian thực hiện: 90 Ngày
  • Kinh phí:
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline